20. Zlatna kuna

Kriteriji za dodjelu Zlatne kune

Kriteriji za dodjelu Zlatne kune najuspješnijim trgovačkim društvima

Hrvatska gospodarska komora listu nominacija za dodjelu Zlatne kune temelji na izračunu utvrđenih pokazatelja. Primjereno se vrednuje i ukupni poslovni ugled trgovačkih društava, njihov utjecaj na razvoj djelatnosti kojoj pripadaju, kao i doprinos razvoju hrvatskoga gospodarstva u cjelini.

Na samom se početku iz konkurencije za dodjelu priznanja Zlatna kuna isključuju javna, komunalna trgovačka društva, društva koja su prethodnu godinu završila s gubitkom, društva s manje od 10 zaposlenih, kao i društva za koja je nemoguće izraditi izračun (najčešće je to slučaj kod dijeljenja nulom). Nakon toga, polazeći od bilance stanja i računa dobiti i gubitka, za trgovačka društva koja su ostala u konkurenciji prilazi se izračunu pokazatelja koje navodimo u nastavku.

I. Pokazatelji likvidnosti

 1. Tekuća likvidnost
 2. Financijska stabilnost

II. Pokazatelji zaduženosti

 1. Koeficijent vlastitog financiranja

III. Pokazatelji aktivnosti

 1. Koeficijent obrtaja obrtnih sredstava
 2. Koeficijent obrtaja ukupnih sredstava

IV. Pokazatelji profitabilnosti

 1. Rentabilnost ukupnih sredstava
 2. Rentabilnost vlasničke glavnice

V. Pokazatelji u vezi za zaposlenost

 1. Dobit po zaposlenom
 2. Broj zaposlenih
 3. Porast zapošljavanja
 4. Prosječna plaća

VI. Pokazatelji iz analize prihoda

 1. Udio izvoza u ukupnom prihodu
 2. Izvoz po zaposlenom
 3. Udio poslovnih prihoda u ukupnim prihodima
 4. Prihodi od prodaje u inozemstvu

VII. Snaga poduzeća

 1. Ukupni prihod
 2. Porast ukupnog prihoda
 3. Vlastiti kapital i rezerve
 4. Porast vlastitoga kapitala i rezervi

VIII. Nematerijalna i movina

 1. Nematerijalna imovina

IX. materijalna imovina

 1. Materijalna imovina

Zlatna kuna za trgovačka društva dodjeljuje se u tri kategorije s obzirom na veličinu društva prema broju zaposlenih

 1. Velika trgovačka društva (250 i više zaposlenih)
 2. Srednja trgovačka društva (50 do 249 zaposlenih)
 3. Mala trgovačka društva (do 49 zaposlenih)

Trgovačka društva se rangiraju po svakom pojedinom pokazatelju. Najuspješnije trgovačko društvo je ono koje ima najbolji prosječni rang. Poredak unutar pojedine kategorije sastavlja se na temelju najboljeg prosječnog ranga svih pokazatelja.

 

Kriteriji za dodjelu Zlatne kune najuspješnijim bankama

Temeljni kriteriji za nominiranje najuspješnijih banaka u 2012. godini su:

 • analiza podataka i izračun pokazatelja temeljem bilance stanja te računa dobiti i gubitka (iz konkurencije su izuzete banke koje su poslovale s gubitkom):
  • aktiva, kapital, prihodi i dobit – vrijednosti i trendovi
  • povrat na imovinu, povrat na kapital, ekonomičnost poslovanja
  • krediti i depoziti – veličina i trendovi
 • veličina plasmana uloženog u razvoj hrvatskog gospodarstva u odnosu na ukupni plasman banke;
 • razvijenost bankarskih proizvoda namijenjenih gospodarstvu i stanovništvu, inovativnost, novi proizvodi i usluge, utjecaj na razvoj hrvatskog financijskog tržišta.

 

Kriteriji za dodjelu Zlatne kune najuspješnijim društvima za osiguranje

Temeljni kriteriji za nominiranje najuspješnijih društava za osiguranje u 2012. godini su:

 • analiza podataka i izračun pokazatelja temeljem bilance stanja i računa dobiti i gubitka (iz konkurencije su izuzeta društva koja su poslovala s gubitkom):
  • zaračunata bruto premija – vrijednosti i trendovi
  • dobit, aktiva, kapital, tehničke pričuve – vrijednosti i trendovi
  • rentabilnost vlastitih sredstava, povrat na korišteni kapital, neto profitna marža, pokazatelj ekonomičnosti, koeficijent obrtaja aktive.
 • razvijenost proizvoda namijenjenih hrvatskom gospodarstvu i stanovništvu, inovativnost, novi proizvodi, utjecaj na razvoj hrvatskog financijskog tržišta i gospodarstva kao cjeline.